Обадете се за климатикОбадете ни се на: 0888 602 452 или 0888 633 395

Полезна информация

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА

 • Инсталирането (монтажът) на климатичната система, трябва да бъде извършено от специалист.
 • За да използвате климатичната система безопасно, правилно и ефективно, моля прочетете внимателно инструкциите и ги запазете.
 • Почистването на филтрите на климатичната система се извършва от два до четири пъти месечно.
 • Не покривайте входящите и изходящите отвори на климатичната система.
 • Почиствайте климатичната система внимателно и не използвайте химически разтвори, които биха причинили повреди по корпуса.
 • Не поставяйте топло отделящи уреди и взривоопасни материали близо до климатичната система.
 • Експлоатирайте климатична система по предназначение и не поставяйте предмети които затрудняват въздушната струя.
 • Не позволявайте студеният въздух при режим охлаждане да Ви обдухва пряко продължително време – не е полезно за здравето.
 • При спиране на електричеството и гръмотевични бури, изключете климатичната система от електрическата мрежа. След възстановяване на напрежението, отново включете и настройте на желания от Вас режим. Така предпазвате уреда от евентуални токови удари.
 • Не поставяйте под климатичната система електрически уреди – може да се получи изтичане на конденз (вода, отделила се при режим охлаждане по изпарителя), което да доведе до повреда.
 • Не позволявайте на малки деца да имат достъп до климатичната система – това може да доведе до нежелани повреди, вследствие на техните действия.
 • Не дърпайте рязко захранващия кабел, за да не се получи евентуална повреда и не използвайте разклонители, които могат да причинят пожар.
 • При работа на режим отопление, климатичната система в зависимост от влажността на въздуха, през определени периоди влиза в режим размразяване – през този период вътрешният вентилатор върти стайния въздух и процеса продължава няколко минути. При същия режим е необходимо машината да работи постоянно (задължително условие), като се контролира само температурата през различните части на денонощието. Така се предпазва климатичната система от евентуални проблеми породени от стартирането и при отрицателни външни температури.
 • Задължително при режим отопление проверявайте дъното на климатизатора дали не е замръзнало и дали не е блокирал външния вентилатор. Ако има лед и отворите за оттичане на водата са запушени, това е предпоставка за евентуални проблеми. При необходимост размразявайте с топла вода при спрян от електричеството климатизатор.
 • Следете върху външното тяло на климатичната система да не тече вода от водостоци, улуци, покриви и всичко, което би могло да обледени и повреди климатичната система. Проблеми, породени от външни атмосферни условия (запушване на отводнителните отвори от лед и последващо замръзване, водещо до проблеми с климатизатора), не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат.
 • При спиране на електрозахранването и последващо пускане, е необходимо да стартирате отново климатичната система от дистанционното управление на желания от Вас режим.
 • Проверявайте и сменяйте батериите на дистанционното управление – не позволявайте тяхното качество да се влошава, за да можете да използвате пълноценно климатичната система чрез дистанционното управление.
 • Не бъркайте във въздушните отвори докато климатичната система работи.
 • При поява на нередност: проверете захранването дали е в нормалните граници (220V); проверете дали дистанционното управление е настроено правилно; рестартирайте климатичната система и дистанционното управлението. Ако след това проблемът остава, спрете захранването от щепсела или изключете мрежовия предпазител и потърсете специалист за отстраняване на повредата.
 • Ремонтът се извършва в дома на клиента или в сервиз (пътните разходи от сервиза до местонахождението на климатичната система не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат по определена тарифа.
Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ЕООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.