Обадете се за климатикОбадете ни се на: 0888 602 452 или 0888 633 395

Полезна информация

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА

 • Инсталирането (монтажът) на климатичната система, трябва да бъде извършено от специалист;
 • Уредът трябва да се инсталира в съответствие на местните наредби за електрическите инсталации;
 • Не разглобявайте, не модифицирайте и не премествайте уреда сами. Това може да причини пожар, токов удар и други проблеми. При нужда от ремонт или преместване, моля обърнете се към монтажната фирма;
 • Почистването на филтрите на климатичната система се извършва от два до четири пъти месечно;
 • Не почиствайте сами вътрешността на климатизатора. Моля изисквайте цялостно почистване от монтажната фирма. Неправилното почистване може да причини повреди;
 • При почистване на пластмасовите капаци на вътрешното тяло, не използвайте химически разтвори, които биха причинили повреди;
 • Не покривайте входящите и изходящите отвори на климатичната система;
 • Не поставяйте топло отделящи уреди и взривоопасни материали близо до климатичната система;
 • Експлоатирайте климатична система по предназначение и не поставяйте предмети които затрудняват въздушната струя;
 • Не позволявайте студеният въздух при режим охлаждане да Ви обдухва пряко продължително време – не е полезно за здравето;
 • При спиране на електричеството и гръмотевични бури, изключете климатичната система от електрическата мрежа. След възстановяване на напрежението, отново включете и настройте на желания от Вас режим. Така предпазвате уреда от евентуални токови удари;
 • Не поставяйте под климатичната система електрически уреди – може да се получи изтичане на конденз (вода, отделила се при режим охлаждане по изпарителя), което да доведе до повреда;
 • Не позволявайте на малки деца да имат достъп до климатичната система – това може да доведе до нежелани повреди, вследствие на техните действия;
 • Не дърпайте рязко захранващия кабел, за да не се получи евентуална повреда и не използвайте разклонители, които могат да причинят пожар;
 • При работа на режим отопление, климатичната система в зависимост от влажността на въздуха, през определени периоди влиза в режим размразяване – през този период вътрешният вентилатор върти стайния въздух и процеса продължава няколко минути. При същия режим е необходимо машината да работи постоянно (задължително условие), като се контролира само температурата през различните части на денонощието. Така се предпазва климатичната система от евентуални проблеми породени от стартирането и при отрицателни външни температури;
 • Задължително при режим отопление проверявайте дъното на климатизатора дали не е замръзнало и дали не е блокирал външния вентилатор. Ако има лед и отворите за оттичане на водата са запушени, това е предпоставка за евентуални проблеми. При необходимост размразявайте с топла вода при спрян от електричеството климатизатор;
 • Следете върху външното тяло на климатичната система да не тече вода от водостоци, улуци, покриви и всичко, което би могло да обледени и повреди климатичната система;
 • Проблеми, породени от външни атмосферни условия (запушване на отводнителните отвори от лед и последващо замръзване, замръзване на перката на външния вентилатор), водещи до проблеми с климатизатора, не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат;
 • При спиране на електрозахранването и последващо пускане, е необходимо да стартирате отново климатичната система от дистанционното управление на желания от Вас режим;
 • Проверявайте и сменяйте батериите на дистанционното управление – не позволявайте тяхното качество да се влошава, за да можете да използвате пълноценно климатичната система чрез дистанционното управление;
 • Не бъркайте във въздушните отвори докато климатичната система работи;
 • При поява на нередност: проверете захранването дали е в нормалните граници (220V~230V); проверете дали дистанционното управление е настроено правилно; рестартирайте климатичната система и дистанционното управлението. Ако след това проблемът остава, спрете захранването от щепсела или изключете мрежовия предпазител и потърсете специалист за отстраняване на повредата;
 • Ремонтът се извършва в дома на клиента или в сервиз (пътните разходи от сервиза до местонахождението на климатичната система не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат по определена тарифа);
Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.